Menu Zavrieť

Výberové kritériá

Kto môže byť zvolený do orgánov družstva?

V zmysle článku 56 Stanov Bytového družstva so sídlom v Trnave, do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov, občiansky bezúhonní, ktorí spĺňajú morálne predpoklady k výkonu funkcie, najmä však si plnia povinnosti člena družstva a súčasne majú byt v správe družstva.

Pokiaľ usúdite, že máte chuť a predpoklady na prácu v niektorom z uvedených orgánov družstva, prosíme, aby ste vyplnili priloženú prihlášku.

Je možnosť vyplniť prihlášku za delegáta a súčasne aj prihlášku za člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie, alebo iba niektorú z prihlášok.

V prípade, ak máte tip na kandidáta, člena BD, ktorý podľa Vás spĺňa požadované predpoklady a bol by vhodným kandidátom, oslovte ho a odporučte mu kandidovať. 

Tiež by sme chceli požiadať, aby ste v rozsahu max. 10 riadkov na prihláške kandidáta uviedli Vaše osobnostné predpoklady, charakteristiku svojich vlastností a schopností.

Žiadame Vás, aby ste doručili prihlášky najneskôr do 31. 03. 2021 osobne do schránky umiestnenej pred vstupom do budovy BD Trnava, na pobočku BD vo Vrbovom a Hlohovci, alebo písomne na adresu BD Trnava, ul. Beethovenova č. 26, 91708 Trnava, alebo na e-mail: jezekova@bd-trnava.sk. Na prihlášky doručení po termíne 31.03.2021 sa neprihliada.