Menu Zavrieť

Vážení členovia Bytového družstva v Trnave,

Voľby do orgánov BD so sídlom v Trnave

Rok 2021 je v zmysle platných Stanov a Volebného poriadku Bytového družstva so sídlom v Trnave volebným rokom, čo znamená, že do 30. júna 2021 sa musia uskutočniť voľby delegátov a náhradníkov delegátov do Zhromaždenia delegátov (ZD) a následne voľby do orgánov družstva – Predstavenstva (P-BD) a Kontrolnej komisie (KK) na volebné obdobie rokov 2021 – 2026.

Pre toto volebné obdobie (tak ako aj v minulom období) si bude cca 100 členov voliť svojho delegáta a náhradníka delegáta, ako aj kandidátov do Predstavenstva a Kontrolnej komisie

Novozvolení delegáti potom z kandidátov do Predstavenstva a KK zvolia ich členov buď osobne na zhromaždení delegátov, alebo, keď to situácia stále neumožní, korešpondenčným spôsobom.