Menu Zavrieť

Harmonogram volieb

Časový plán a organizovanie priebehu volieb

Rovnako ako rok 2020 aj rok 2021 je poznačený rôznymi obmedzeniami, ktoré vyžadujú zmeniť zaužívané postupy v súvislosti s pandémiou COVID-19. Tým sa stáva aj proces volieb do našich orgánov špecifický a špecifické budú aj postupy, avšak v súlade s platnou legislatívou.

Takže tento rok nás čaká namiesto štandardného organizovania čiastkových volebných schôdzí alternatívne riešenie a tým je korešpondenčný spôsob realizácie procesu volieb, ktorý sme konzultovali aj so Slovenským zväzom bytových družstiev (SZBD).

Z uvedených dôvodov bol vypracovaný Uznesením P-BD č. 16 zo dňa 15. 02. 2021 „volebný kľúč“ k voľbe delegátov do Zhromaždenia delegátov a vznikol prípravný výbor, ktorý bude zabezpečovať celý proces prípravy volieb.

Členovia prípravného výboru:

Ing. Ivan Horný, Ing. Karol Lukačovič, Iveta Ježeková,  Bc. Anna Kraváriková. 

Harmonogram

do 31.03.2021
Prihlasovanie kandidátov

Prihlášky kandidátov je potrebné doručiť osobne do chránky pred budovou BD Trnava, na pobočku BD vo Vrbovom, alebo v Hlohovci, alebo poštou na adresu BD Trnava, ul. Beethovenova č. 26, 91708 Trnava, alebo na e-mail jezekova@bd-trnava.sk

do 30.04.2021
Zaslanie pokynov a hlasovacích lístkov

Prípravný výbor rozdelí kandidátov do jednotlivých volebných obvodov  a všetkým členom družstva zašle pokyny a hlasovacie lístky

do 31.05.2021
Hlasovanie

Podľa priložených pokynov členovia družstva zašlú spracované volebné lístky, z ktorých bude vygenerovaných 50 delegátov do ZD, 50 náhradníkov delegátov do ZD, 14 kandidátov do P-BD a 6 kandidátov do KK

do 30.06.2021
Voľba členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie

Na záver si konšpondenčným spôsobom novozvolené ZD zvolí 7 členov P-BD a 3 členov KK, pokiaľ by pandemická situácia neumožňovala uskutočniť riadne Zhromaždenie delegátov rezenčným spôsobom, ako tomu bolo v prípade posledného Zhromaždenia delegátov v roku 2020.

O priebehu celého procesu budete informovaní na webovom sídle Bytového družstva, kde budete včas oboznamovaní s priebehom a výsledkami volieb do jednotlivých orgánov.